Down-regulation of small nuclear RNA (snRNA) RNU5E-1 in hepatocellular carcinoma presents with vital clinical significance

Yuan Ding, Zhongquan Sun, Sitong Zhang, Xin Han, Yanjie Li, Qianhui Xu, Liuzhi Zhou, Hao Xu, Yang Bai, Chang Xu, Hao Ding, Yao Ge, Weilin Wang