Original Article


Function of hsa_circ_0006646 as a competing endogenous RNA to promote progression in gastric cancer by regulating the miR-665–HMGB1 axis

Jing Qin, Shuman Zhen, Jiali Wang, Wei Lv, Yan Zhao, Yuqing Duan, Tianxu Liu, Lei Feng, Guiying Wang, Lihua Liu

Download Citation