Original Article


Phosphatase regenerating liver 3 participates in Integrinβ1/FAK-Src/MAPK signaling pathway and contributes to the regulation of malignant behaviors in hepatocellular carcinoma cells

Guobin Chen, Zhenzhen Zhang, Jinghuan Li, Chao Hu, Dongmei Gao, Jun Chen, Lan Zhang, Xiaoying Xie

Download Citation