Identification of heterogeneous nuclear ribonucleoprotein as a candidate biomarker for diagnosis and prognosis of hepatocellular carcinoma

Youli Du, Xiaoou Ma, Dongxu Wang, Yuguang Wang, Tianyu Zhang, Lianjie Bai, Yunlong Liu, Shaosen Chen