Genome variation in colorectal cancer patient with liver metastasis measured by whole-exome sequencing

Hui Yi, Zhi-Wei Liao, Jun-Jie Chen, Xin-Yu Shi, Guo-Liang Chen, Guan-Ting Wu, Di-Yuan Zhou, Guo-Qiang Zhou, Jin-Yu Huang, Lian Lian, Zheng-Yuan Yu, Song-Bing He