Risk factors for metachronous adenoma in patients with stage I/II colorectal cancer after radical surgery

Wenli Song, Zexian Chen, Zheyu Zheng, Zongjin Zhang, Yongle Chen, Xiaosheng He, Ping Lan, Jiancong Hu, Xiaowen He