Gastric cancer complicated with hemophagocytic lymphohistiocytosis: case report and a brief review

Yu-Shi Zhou, Yan-Cheng Cui, Mu-Jun Yin, Qi-Wei Xie, Zhan-Long Shen, Hong-Xia Shi, Ying-Jiang Ye, Bin Liang