The effect of different inferior mesenteric artery ligation levels and different lymph node dissection areas on the short- and long-term outcomes of rectal cancer

Shidong Hu, Songyan Li, Xiaohui Huang, Yang Yan, Da Teng, Haiguan Lin, Changzheng He, Zihe Gao, Yufeng Wang, Xiaohui Du