Prognostic significance of systemic immune-inflammation index- based nomogram for early stage hepatocellular carcinoma after radiofrequency ablation

Yujing Xin, Yi Yang, Ning Liu, Yi Chen, Yanan Wang, Xinyuan Zhang, Xiao Li, Xiang Zhou