Vol 12, No 3 (June 2021): Journal of Gastrointestinal Oncology

Original Article

A pilot study of a low glycemic load diet in patients with stage I-III colorectal cancer
Michelle Treasure, Alicia Thomas, Stephen Ganocy, Augustine Hong, Smitha S. Krishnamurthi, David L. Bajor, Nathan A. Berger, Neal J. Meropol
Machine learning-based random forest predicts anastomotic leakage after anterior resection for rectal cancer
Rongbo Wen, Kuo Zheng, Qihang Zhang, Leqi Zhou, Qizhi Liu, Guanyu Yu, Xianhua Gao, Liqiang Hao, Zheng Lou, Wei Zhang
A novel risk stratification for predicting prognosis of colorectal cancer patients with bone metastasis
Xiaolong Ma, Xu Guan, Chenxi Ma, Jichuan Quan, Zhixun Zhao, Haipeng Chen, Haiyang Huang, Ran Wei, Zheng Liu, Zheng Jiang, Yinggang Chen, Xishan Wang
Single-docking robotic-assisted artery-guided segmental splenic flexure colectomy for splenic flexure cancer—a propensity score-matching analysis
Tao Zhang, Zijia Song, Yaqi Zhang, Xiaopin Ji, Xiaoqian Jing, Yi Shi, Xi Cheng, Ren Zhao
Yes-activated protein promotes primary resistance of BRAF V600E mutant metastatic colorectal cancer cells to mitogen-activated protein kinase pathway inhibitors
Meng Su, Lei Zhan, Yong Zhang, Jingdong Zhang
Identification of gene biomarkers and immune cell infiltration characteristics in rectal cancer
Lina Wen, Zongqiang Han, Yanlin Du
Correlation between microvessel density (MVD) and multi-spiral CT (MSCT) perfusion parameters of esophageal cancer lesions and the diagnostic value of combined CtBP2 and P16INK4A
Qinghua Li, Dong Cui, Yu Feng, Yanfei He, Zheng Shi, Rui Yang
Identification of differentially expressed proteins in the locoregional recurrent esophageal squamous cell carcinoma by quantitative proteomics
Wei-Wei Yu, Xiao-Long Fu, Xu-Wei Cai, Meng-Hong Sun, Yan-Mei Guo
miR-133a-5p suppresses gastric cancer through TCF4 down-regulation
Mu-Qun He, Jian-Feng Wan, Hong-Fu Zeng, Ying-Yan Tang, Mu-Qing He
KRAS gene status in gastric signet-ring cell carcinoma patients and acts as biomarker of MEK inhibitor
Nandie Wu, Ying Huang, Fangcen Liu, Xingyun Xu, Baorui Liu, Jia Wei
Digestive tract reconstruction of laparoscopic total gastrectomy for gastric cancer: a comparison of the intracorporeal overlap, intracorporeal hand-sewn anastomosis, and extracorporeal anastomosis
Zeshen Wang, Xirui Liu, Qingqing Cheng, Yuzhe Wei, Zhenglong Li, Guanyu Zhu, Yanfeng Li, Kuan Wang
Application of serum pepsinogen and carbohydrate antigen 72-4 (CA72-4) combined with gastrin-17 (G-17) detection in the screening, diagnosis, and evaluation of early gastric cancer
Zengbao Lin, Huiqin Bian, Chaoyuan Chen, Wenling Chen, Qiong Li
Combination of preoperative red cell distribution width and neutrophil to lymphocyte ratio as a prognostic marker for gastric cancer patients
Lei Fu, Qian Li, Qingxia Fan
Helicobacter pylori-induced protein tyrosine phosphatase receptor type C as a prognostic biomarker for gastric cancer
Zichuan Liu, Jianchang Li, Xiaoshan Hu, Houwei Xu
TSC1/2 mutations—a unique type of mutation suitable for liver transplantation of Hepatocellular carcinoma
Jinming Wei, Linsen Ye, Laien Song, Hui Tang, Tong Zhang, Binsheng Fu, Yingcai Zhang, Qing Yang, Yang Yang, Shuhong Yi
Co-amplification of genes in chromosome 8q24: a robust prognostic marker in hepatocellular carcinoma
Yongjian Zheng, Yuan Cheng, Cheng Zhang, Shunjun Fu, Guolin He, Lei Cai, Ling Qiu, Kunhua Huang, Qunhui Chen, Wenzhuan Xie, Tingting Chen, Mengli Huang, Yuezong Bai, Mingxin Pan
DAPT suppresses proliferation and migration of hepatocellular carcinoma by regulating the extracellular matrix and inhibiting the Hes1/PTEN/AKT/mTOR signaling pathway
Kaijie Qiu, Chenyang Ma, Lingchao Lu, Jie Wang, Baiwen Chen, Haixiang Mao, Yanmin Wang, Haibiao Wang
Correlation analysis of tumor mutation burden of hepatocellular carcinoma based on data mining
Weijie Zhou, Dalang Fang, Yongfei He, Jie Wei
The landscape of PD-L1 expression and somatic mutations in hepatocellular carcinoma
Hao Xu, Xiao-Lu Liang, Xiao-Guang Liu, Nian-Ping Chen
Prognostic value of splenic volume in hepatocellular carcinoma patients receiving transarterial chemoembolization
Hai-Tao Dai, Bin Chen, Ke-Yu Tang, Gui-Yuan Zhang, Chun-Yong Wen, Xian-Hong Xiang, Jian-Yong Yang, Yan Guo, Run Lin, Yong-Hui Huang
Profiles of immune infiltration in the tumor microenvironment of hepatocellular carcinoma
Lei Meng, Rulan Ma, Rong Yan, Dawei Yuan, Yijun Li, Lei Shi, Kang Li
Identification of G-protein signaling modulator 2 as a diagnostic and prognostic biomarker of pancreatic adenocarcinoma: an exploration of its regulatory mechanisms
Xintong Zhou, Shengchun Dang, Huaji Jiang, Min Gu
PADI1 contributes to EMT in PAAD by activating the ERK1/2-p38 signaling pathway
Tengfei Ji, Keqiang Ma, Liang Chen, Tiansheng Cao