Original Article


Comprehension of rectosigmoid junction cancer molecular features by comparison to the rectum or sigmoid colon cancer

Qiuwei Zhu, Chenyang Zhu, Xiaotao Zhang, Xiaodan Zhu, Zhe Chen, Dejian Gu, Yuange He, Chunhui Jin

Download Citation