Original Article


Construction and validation of a prognostic nomogram for locally recurrent rectal cancer: a population-based study

Xiao Huang, Minwei Zhou, Zhenyang Li, Ziheng Zhao, Yiming Zhou, Yiwen Zang, Yi Yang, Zihao Wang, Zongyou Chen, Xiaodong Gu, Jian Zhang, Jianbin Xiang

Download Citation