Original Article


Decitabine enhances the tumoricidal potential of TRAIL via the epigenetic regulation of death receptor 4 in gastric cancer

Lin Li, Qian Niu, Yuanmin Zhu, Biao Fan, Guibin Yang

Download Citation