Original Article


Luteolin suppresses the growth of colon cancer cells by inhibiting the IL-6/STAT3 signaling pathway

Jingwen Jiang, Fengting Zhu, Hui Zhang, Tao Sun, Fangfang Fu, Xuewu Chen, Yanhong Zhang

Download Citation