Original Article


Chromobox 4 (CBX4) promotes tumor progression and stemness via activating CDC20 in gastric cancer

Wen Li, Honghui Chen, Zhenggen Wang, Jingjing Liu, Xinan Lei, Wen Chen

Download Citation