Original Article


Prognostic value and clinicopathological correlation of the tumor regression grade in neoadjuvant chemotherapy for gastric adenocarcinoma: a retrospective cohort study

Yi Wang, Handong Xu, Can Hu, Pengcheng Yu, Zhehan Bao, Yanqiang Zhang, Ruolan Zhang, Shengjie Zhang, Bing Li, Jean-Marie Aerts, Zhiyuan Xu, Xiangdong Cheng

Download Citation