Original Article


Decreased expression of claudin-18.2 in alpha-fetoprotein- producing gastric cancer compared to conventional gastric cancer

Weiwei Weng, Meng Zhang, Shujuan Ni, Cong Tan, Midie Xu, Xin Wang, Hui Sun, Lei Wang, Dan Huang, Weiqi Sheng

Download Citation