Original Article


Diagnostic accuracy of 3D imaging combined with intra-operative ultrasound in the prediction of post-hepatectomy liver failure

Tianchong Wu, Wenhao Huang, Baochun He, Yuehua Guo, Gongzhe Peng, Mingyue Li, Shiyun Bao

Download Citation