Original Article


Prognosis of patients with esophageal squamous cell carcinoma undergoing surgery versus no surgery after neoadjuvant chemoradiotherapy: a retrospective cohort study

Jiawei Li, Baofu Chen, Xia Wang, Congcong Xu, Dong Chen, Kanghao Zhu, Zixian Jin, Hongbin Qiu, Jianfei Shen, Minhua Ye

Download Citation