Original Article


Predictive effect of J waves on cardiac compression and clinical prognosis of esophageal tumors: a retrospective study

Songcui Shen, Yichen Xie, Pengliang Ju, Wenzhao Li, Jiayuan Zhang, Ruxin Cai, Ruogu Li

Download Citation