Case Report


Colorectal leiomyosarcoma with BRCA2 mutation benefit from treatment with olaparib: a case report

Lei Hong, Ya-Nan Wang, Xue Zhang, Xinliang Zhou, Shaoshuang Fan, Mian Xu, Shanshan Zhang, Da Jiang

Download Citation