Original Article


Human chorionic gonadotropin-β promotes pancreatic cancer progression via the epithelial mesenchymal transition signaling pathway

Yasunori Uesato, Futoshi Kawamata, Shinichiro Ishino, Shinichiro Ono, Koichi Tamashiro, Hirofumi Koyama, Mitsuhisa Takatsuki

Download Citation