Original Article


ZIC5 promotes human hepatocellular carcinoma cell proliferation through upregulating COL1A1

Wenping Song, Weijiang Yu, Ding Li, Cheng Cheng, Xuan Wu, Jinhua Chen, Wenzhou Zhang

Download Citation