Apatinib plus S-1 for previously treated, advanced gastric or gastro-oesophageal junction adenocarcinoma: a phase 2, single-arm, prospective study

Chao Jing, Zhigang Bai, Jun Zhang, Hongpeng Jiang, Xiaobao Yang, Shu Yan, Jie Yin, Jun Cai, Zhongtao Zhang, Wei Deng