Prognostic impact of lymph node harvest for patients with node-negative esophageal squamous cell carcinoma: a large-scale multicenter study

Qi-Xin Shang, Yu-Shang Yang, Li-Yan Xu, Hong Yang, Yin Li, Yi Li, Zhi-Yong Wu, Jian-Hua Fu, Xiao-Dong Yao, Xiu-E Xu, Jian-Yi Wu, Long-Qi Chen