The effect of the TP53 and RB1 mutations on the survival of hepatocellular carcinoma patients with different racial backgrounds

Xiaohui Duan, Yi Cai, Tingting He, Xiaoliang Shi, Juan Zhao, Hui Zhang, Yao Shen, Hongjian Zhang, Heng Zhang, Wenbin Duan, Bo Jiang, Xianhai Mao