Integrative analysis of TNFRSF6B as a potential therapeutic target for pancreatic cancer

Chen Zhang, Haoran Li, Yujie Huang, Yuchen Tang, Jie Wang, Yinxiang Cheng, Yijun Wei, Dongming Zhu, Zhifei Cao, Jian Zhou