Outcomes of colorectal cancer surgery in nonagenarian patients: a multicenter retrospective study

Wei-Gen Zeng, Meng-Jia Liu, Zhi-Xiang Zhou, Jun-Jie Hu, Zhen-Jun Wang