Development of a model to predict pathologic response to chemotherapy in patients with colorectal liver metastases

Da Xu, Yan-Yan Wang, Xiao-Luan Yan, Juan Li, Kun Wang, Bao-Cai Xing