Digestive tract reconstruction of laparoscopic total gastrectomy for gastric cancer: a comparison of the intracorporeal overlap, intracorporeal hand-sewn anastomosis, and extracorporeal anastomosis

Zeshen Wang, Xirui Liu, Qingqing Cheng, Yuzhe Wei, Zhenglong Li, Guanyu Zhu, Yanfeng Li, Kuan Wang