Single-docking robotic-assisted artery-guided segmental splenic flexure colectomy for splenic flexure cancer—a propensity score-matching analysis

Tao Zhang, Zijia Song, Yaqi Zhang, Xiaopin Ji, Xiaoqian Jing, Yi Shi, Xi Cheng, Ren Zhao