Co-amplification of genes in chromosome 8q24: a robust prognostic marker in hepatocellular carcinoma

Yongjian Zheng, Yuan Cheng, Cheng Zhang, Shunjun Fu, Guolin He, Lei Cai, Ling Qiu, Kunhua Huang, Qunhui Chen, Wenzhuan Xie, Tingting Chen, Mengli Huang, Yuezong Bai, Mingxin Pan