TSC1/2 mutations—a unique type of mutation suitable for liver transplantation of Hepatocellular carcinoma

Jinming Wei, Linsen Ye, Laien Song, Hui Tang, Tong Zhang, Binsheng Fu, Yingcai Zhang, Qing Yang, Yang Yang, Shuhong Yi