Machine learning-based random forest predicts anastomotic leakage after anterior resection for rectal cancer

Rongbo Wen, Kuo Zheng, Qihang Zhang, Leqi Zhou, Qizhi Liu, Guanyu Yu, Xianhua Gao, Liqiang Hao, Zheng Lou, Wei Zhang