KRAS gene status in gastric signet-ring cell carcinoma patients and acts as biomarker of MEK inhibitor

Nandie Wu, Ying Huang, Fangcen Liu, Xingyun Xu, Baorui Liu, Jia Wei