A novel risk stratification for predicting prognosis of colorectal cancer patients with bone metastasis

Xiaolong Ma, Xu Guan, Chenxi Ma, Jichuan Quan, Zhixun Zhao, Haipeng Chen, Haiyang Huang, Ran Wei, Zheng Liu, Zheng Jiang, Yinggang Chen, Xishan Wang