Development of a dual-energy spectral computed tomography-based nomogram for the preoperative discrimination of histological grade in colorectal adenocarcinoma patients

Yuntai Cao, Guojin Zhang, Haihua Bao, Jialiang Ren, Zhan Wang, Jing Zhang, Zhiyong Zhao, Xiaohong Yan, Yanjun Chai, Junlin Zhou