Expression and prognostic significance of thrombospondin gene family in gastric cancer

Long-Ying Deng, Xiang-Fu Zeng, Dan Tang, Wei Deng, Hong-Fu Liu, Yuan-Kang Xie