The efficacy and toxicity of adjuvant S-1 schedule with 2-week administration followed by 1-week rest in gastric cancer patients

Yu-Yin Liu, Yueh-Wei Liu, Yen-Yang Chen, Shih-Ho Wang, Seng-Kee Chuah, Gong-Kai Huang, Yen-Hao Chen