Increased BST-2 expression by HBV infection promotes HBV-associated HCC tumorigenesis

Jun Zhang, Baisong Zheng, Xiaolei Zhou, Tianhang Zheng, Hong Wang, Yingchao Wang, Wenyan Zhang