Short-term outcomes of laparoscopic versus open total gastrectomy after neoadjuvant chemotherapy: a cohort study using the propensity score matching method

Yinkui Wang, Xiaokang Lei, Zining Liu, Fei Shan, Xiangji Ying, Ziyu Li, Jiafu Ji