Prognostic value and association of sarcopenic obesity and systemic inflammatory indexes in patients with hepatocellular carcinoma following hepatectomy and the establishment of novel predictive nomograms

Chengyu Liao, Ge Li, Yannan Bai, Songqiang Zhou, Long Huang, Maolin Yan, Funan Qiu, Jiangzhi Chen, Yaodong Wang, Yifeng Tian, Shi Chen