ALBI grade in dialysis patients with hepatocellular carcinoma: prognostic impact and staging strategy

Shu-Yein Ho, Po-Hong Liu, Chia-Yang Hsu, Chih-Chieh Ko, Yi-Hsiang Huang, Chien-Wei Su, Cheng-Yuan Hsia, Rheun-Chuan Lee, Ming-Chih Hou, Teh-Ia Huo