Prognosis prediction model for a special entity of gastric cancer, linitis plastica

Xinhua Chen, Yunfei Zhi, Zhousheng Lin, Jinyuan Ma, Weiming Mou, Jiang Yu