Safety and efficacy of endoscopic resection for the treatment of duodenal subepithelial lesions

Chen Li, Yi Chu, Liang Lv, Xuehong Wang, Meihong Yu, Yuyong Tan, Deliang Liu