CAP2 contributes to tumorigenesis in gastric cancer by targeting transcription factor SOX9

Ying Wan, Shengkui Qiu, Lei Yin, Xuesong Gao, Yasu Jiang, Shichun Feng, Chong Tang