Conversion surgery in patients with pancreatic cancer and peritoneal metastasis

Suguru Yamada, Tsutomu Fujii, Tomohisa Yamamoto, Hideki Takami, Isaku Yoshioka, So Yamaki, Fuminori Sonohara, Kazuto Shibuya, Fuyuhiko Motoi, Satoshi Hirano, Yoshiak Murakami, Hitoshi Inoue, Masamichi Hayashi, Daisuke Hashimoto, Kenta Murotani, Joji Kitayama, Hideki Ishikawa, Yasuhiro Kodera, Mitsugu Sekimoto, Sohei Satoi