Qingjie Fuzheng Granules regulates cancer cell proliferation, apoptosis and tumor angiogenesis in colorectal cancer xenograft mice via Sonic Hedgehog pathway

Xiao-Qin Zhu, Hong Yang, Ming-He Lin, Hai-Xia Shang, Jun Peng, Wu-Jin Chen, Xu-Zheng Chen, Jiu-Mao Lin