The expression and prognostic value of GLYATL1 and its potential role in hepatocellular carcinoma

Renguo Guan, Weifeng Hong, Jianfeng Huang, Tianyi Peng, Zhen Zhao, Ye Lin, Min Yu, Zhixiang Jian