Expression and prognostic value of Chromobox family members in gastric cancer

Tao Ma, Ning Ma, Jia-Lin Chen, Fu-Xin Tang, Zhen Zong, Zhuo-Min Yu, Shuang Chen, Tai-Cheng Zhou